Chifukwa

kuwerenga

Chifukwa

Add "chifukwa" in Chewa to your vocabulary. chifukwa, nom /c-h-i-f-u-k-w-a/ Examples of chifukwa I

Kufotokoza

kuwerenga

Kufotokoza

Add "kufotokoza" in Chewa to your vocabulary. kufotokoza, nom /-k-u-f-o-t-o-k-o-z-a/ Examples of ku

Mwambo

kuwerenga

Mwambo

Add "mwambo" in Chewa to your vocabulary. mwambo, nom /-m-w-a-m-b-o/ Examples of mwambo Indefinite

Chitseko

kuwerenga

Chitseko

Add "chitseko" in Chewa to your vocabulary. chitseko, nom /c-h-i-t-s-e-k-o/ Examples of chitseko I

Zisanu N’Ziwiri

kuwerenga

Zisanu N’Ziwiri

Add "zisanu n’ziwiri" in Chewa to your vocabulary. zisanu n’ziwiri, adj /-z-i-s-a-n-u -n’-z-i-w-i-r-

Sukulu

kuwerenga

Sukulu

Add "sukulu" in Chewa to your vocabulary. sukulu, nom /-s-u-k-u-l-u/ Examples of sukulu Indefinite

M'Bale

kuwerenga

M'Bale

Add "m'bale" in Chewa to your vocabulary. m'bale, nom /-m'-b-a-l-e/ Examples of m'bale Usage: m'bal

Telefoni

kuwerenga

Telefoni

Add "telefoni" in Chewa to your vocabulary. telefoni, nom /-t-e-l-e-f-o-n-i/ Examples of telefoni